Gameloft Connect คือช่องทางที่คุณสามารถเติมเงินของเกมในเครือ Gameloft
ในรูปแบบ Serial ด้วยวิธีการซื้อในรูปที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
หลังจากท่านชำระเงินแล้ว ให้ท่านแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท เอชแอนด์เอ พาร์ค จำกัด
  บัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา
kbank
กสิกรไทย 642-1-00310-4 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 (สุขุมวิท)
scb
ไทยพาณิชย์ 196-3-00123-0 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 (สุขุมวิท)